ഇന്റൽ മെൽറ്റൌൺ ആൻഡ് സ്പെക്ടർ & ഇൻറൽ പ്രോസ്സസർമാർ

മെൽട്രോൺ ജേഗ്രാം മൈക്രോ പ്രോസസറായ ഇന്റൽ X86, പ്രൊസസർ IBM POWER ഒരു പുതിയ മൈക്രോഫോണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ARM ലേക്ക്. Umožňuje neoprávněnému procesu číst celou paměť, ഞാൻ ഒരു പുതിയ പാവോൺ ലേക്കുള്ള. മെൽടൗൺ

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ