നിർമ്മിത ബുദ്ധി

Umělá inteligence (UI, anglicky കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ്, എ.ഇ.) വിവരശേഖരം വിവരശേഖരം വിവരശേഖരം വിവരശേഖരം ഇൻറഗ്രേറ്റഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. നിർവചനം pojmu "inteligentní chování" je stále předmětem diskuse, nejčastěji se jako etalon

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ