സോഹോം, എസ്റ്റർ ലീഡേക്ക് രണ്ടാം സ്വർണം

എസ്റ്റേഴ്സ് ലീഡേക്കറ്റ് ഒളിമ്പിക്സ് വോട്ടിംഗ്. ഈ സൂപ്പർ-ജി സ്ക്വയറും സ്നോളോമും സ്കോഡമാണ്. നെവാം ജോർഗോവൗ എസ്റ്റേർഡ് ലീഡേക്ക്

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ

എസ്റ്റസ്റ്റർ ലീഡേക്കായ്ക്ക് സ്വർണം ZOH 2018 ഉണ്ട്

സവാരി, senzačně, neuvěřitelně. എസ്റ്റര് ലെഡ്സ്കെ സ്മെബോമിലെ സ്ലാലോം. സ്ക്വയററിൽ നിങ്ങൾ സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ ഉപയോഗിക്കാം ഓ സെറ്റിൻ

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ