ഭീമൻ, ജയന്റ് മലനിരകൾ, ചെക്ക് പറുദീസ

Žalský നട്ടെല്ല്

  • Žalský നട്ടെല്ല് കൂടുതൽ വായിക്കുക>

    Žalský നട്ടെല്ല്

    ജ്̌അല്സ്ക്യ്́ കോസി (ജർമൻ ഹെഇദെല്ബെര്ഗ്കംമ്) ഒരു ജില്ലാ ഗെഒമൊര്ഫൊലൊഗിചല് ജയന്റ് ആണ്. ഇന്റർഫേസ് ക്ര́ലൊവെ́ ആൻഡ് ലിബെരെച് മേഖലയിലെ കേന്ദ്ര ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി. ജ്̌അല്സ്ക്യ്́ തിരികെ ഗെഒമൊര്ഫൊലൊഗിചല് മുഴുവൻ ഭീമൻ മൗണ്ടെയ്ൻസിന്റെയും ഭീമൻ മൗണ്ടെയ്ൻസും പൊദ്ചെല്കു പൊമ്മെൽ വകയാണ്. എല്ബെ താഴ്വരയുടെ കിഴക്ക് മൗണ്ടെൻഗ്രീൻ ഹൈറേഞ്ച് നിന്നും സ്തുദെനെച്കെ́ കുന്നുകളും വെസ്റ്റ് വരെ വോൾഫ് നിന്നും, തെക്കൻ ല́നൊവ്സ്ക́ സീറ്റ് ക്രോസ്സ്വേഡ് നിന്ന് അത് വേർതിരിക്കുന്ന [...]

തിരികെ ഇതിലേക്ക് ടോപ്പ്