പെൻകാവ്സി വീച്ച് ജയന്റ് മൗണ്ടൻസ്

ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ പെക്കൻസ്വിക് വീക് (ജർമ്മൻ പിങ്കൻബർഗ്) രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. ഭീമൻ പർവതനിരകൾ. പെരുന്നാൾ ആചാരി വണ്ടിയോടിക്കുന്നു ജൊക്കോട്ട് ജൊകോന്യൻ ജോഷി ക്രോക്കോൺസ് സ്നേക്കിസ്.

കൂടുതല് വായിക്കുക