ഗ്രാവി ഹൊറോ ഭീമൻ പർവതങ്ങൾ

രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മാല ഉപ്പ ഗ്രാമത്തിലെ ചിതറിയ വികസനത്തിന് നടുവിലാണ് ഖോവി ഹൊര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭീമൻ പർവതനിരകൾ. Je poněkud utopená mezi Lysečinou na východě a Jelení horou na západě, které jsou přibližně o sto

കൂടുതല് വായിക്കുക