ഗ്രാവി ഹൊറോ ഭീമൻ പർവതങ്ങൾ

രാജ്യത്തിന്റെ കിഴക്ക് ഭാഗത്തുള്ള മാല ഉപ്പ ഗ്രാമത്തിലെ ചിതറിയ വികസനത്തിന് നടുവിലാണ് ഖോവി ഹൊര സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ഭീമൻ പർവതനിരകൾ. നിങ്ങൾ ഒരു ലൈസൻസുള്ള ജോലിയെ അനുവദിക്കണമോ വേണ്ടയോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ, ദയവായി നിങ്ങളുടെ ഉത്തരം തെറ്റായി ടൈപ്പുചെയ്യുക, നിങ്ങൾക്ക് അതു വേണ്ടാ എന്നു തോന്നുകയാണെങ്കിൽ "പുനഃസ്ഥാപിക്കുക" എന്നബട്ടണില് അമര്ത്തുക.

കൂടുതല് വായിക്കുക