ബരോക്ക് ഹിഡ്ബ

ബാർക്നി ഹുഡ്ബാ ഒബ്ബാബി ഹൂഡ്ബിനീ ബറോക്ക ജെ ഒബ്ജൈക്ൽ ക്ലെഡെനൊ ഡേറ്റ് റോസ്മെസ്സിങ് ബേസ് ഇൻ ജംപ്സ് 1600 AZ. ഓറഞ്ചോ വിനിമയം. Původ Termín baroko, přejatý z dějin umění, je odvozen

കൂടുതല് വായിക്കുക