കൊലപാതകം ക്രീഡ് ഒഡീസി

അസ്സാസിയുടെ ക്രീഡ് ഒഡീസ്സി അസ്സാസന്റെ ക്രീഡ് ഒഡീസ്സി ഒരു വരൻ നടപടിയാണ് വീഡിയോ യുബിസൊഫ്റ്റ് ക്യൂബെക്ക് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്, ഉബൈഷോഫ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്. ഇത് പതിനൊന്നാമത്തെ പ്രധാന പ്രതിഭാസമാണ്, ഇരുപതാമത്തെ മൊത്തവും,

കൂടുതല് വായിക്കുക