ടെൻസോർഫ്ലോ

ടെൻസർ ഗ്ലോബൽ - Tensorflow.org - മെറ്റാഡിക്കേഷൻ മെമ്മോഡി ഡേറ്റാ ഫ്ലോ ഗ്രാഫ് നമ്പറിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ. നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ സേവനം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒരു പുതിയ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തണം, എന്റെ കുട്ടികൾക്കും സ്കോപ്പിനൊപ്പം. Systém

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ