ബ്രെഷെര് എൽസിഡി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ക്സനുമ്ക്സക്സ-ക്സനുമ്ക്സക്സ ക്സനുമ്ക്സംപിക്സ

ബ്രെഷെര് എൽസിഡി മൈക്രോസ്കോപ്പ് യുഎസ്ബി മൈക്രോസ്കോപ്പ് ബ്രെഷെര് എൽസിഡി മൈക്രോസ്കോപ്പ് വസ്തുക്കൾ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഒരേസമയം നിരീക്ഷണം നിരീക്ഷിക്കാൻ കാരണം അതിന്റെ ക്സനുമ്ക്സ സെ.മീ (ക്സനുമ്ക്സ) വലിയ എൽസിഡി ഈ സ്കൂൾ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കാം

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ