സിഎംഎസ് തീമുകൾ, വേർഡ്പ്രസ്സ്, woocommerce, ദ്രുപാൽ, ജൂംല, Magento, Blogger, PrestaShop, HTML, OpenCart, VirtueMart

സ്ട്രീറ്റ്ജോൺ ഒരു ബുദ്ധിമാനായ വിദഗ്ദ്ധൻ Vrščný šablony PetrPikora.com നിങ്ങൾ ഒരു ദുർബലമായ ഉപകരണം (മെഷീൻ ലേണിംഗ്) ഒരു umělé inteligence (കൃത്രിമ ഇന്റലിജൻസ്), നിങ്ങൾ ഒരു ബുദ്ധിപൂർവ്വം പ്രോത്സാഹനവും,

കൂടുതല് വായിക്കുക
ഒരു അഭിപ്രായം ഇടൂ