ഭീമൻ, ജയന്റ് മലനിരകൾ, ചെക്ക് പറുദീസ
തിരികെ ഇതിലേക്ക് ടോപ്പ്